Latest issues sales available via collaborative online stores.

Shinkenchiku 2009:04

Shinkenchiku 2009:04

2,400 ¥

Latest issues sales available via following collaborative online stores.
SKU: 100904 Category:
Please note, this magazine is only available in Japanese!

Japanese / 218 Pages / 221 x 297 mm / 800 g

Digital Edition

Content

Ecological Wooden Structures
Atsushi Kitagawara, Akiko Takahashi, Hiroshi Takahashi, Jun Sato, Yasunobu Kusumegi, Hiromi Ishii, Akira Suzuki, Yasutaka Yoshimura, Shigeru Aoki, Shizuo Harada, Koichi Tatsuno, Isao Maruyama, Junji Suga, Tetsuya Kimura, Hideki Boda, Manabu Chiba, Tsuyoshi Ikeda, Dai Nagasaka, Shunsaku Miyagi, Takayuki Suzuki, Tadao Ando, Ryuji Nakamura